RODO

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuj ę , że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika serwisu społecznościowego jest Facebook Inc., który przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z regulaminem obowiązującym użytkowników serwisu,

2) współadministratorem Państwa danych osobowych jako użytkownika Strony na Facebooku https ://www.facebook.com/Slow – Fashion – SALE – 110363727074341/ jest Justyna Żółtowska, kontakt pod adresem poczty elektronicznej: administrator@slowafshionsale.pl ( z godnie z orzecznictwem TSUE, tj. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca Strony na Facebooku jest współadministratorem danych osobowych wraz z Facebookiem).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora) w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i analizy statystyk Strony na Facebooku, a także w celu obsługi Strony na Facebooku, co do pozostałych działań na Facebooku należy zapoznać się z polityką Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation ,

4) odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: w zakresie obsługi Strony na Facebooku, w tym wiadomości itd. dane nie będzie przekazywane osobom, czy podmiotom trzecim,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowy wane będą do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania: możliwe jest np. usunięcie treści wiadomości przeze mnie na Messengerze, ale nie mogę usunąć danych , za które odpowiedzialny jest Facebook,

6) Facebook Inc jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz korzysta z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danyc h osobowych wymaganego przez RODO,

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wycofania udzielonej zgo dy (jeżeli była udzielona), a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, jakie miało miejsce do czasu jej wycofania,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nad zorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) wskazane wyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych,

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne.